Ochranné známky

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky (registrace) v ČR, Evropské Unii, Německu a registrace Mezinárodních ochranných známek. Příprava odpovědi na úřední zprávy. Rešerše na dostupnost ochranných známek a na známkovou čistotu produktu a služby. Námitky proti zápisu, návrh na zrušení anebo zneplatnění ochranné známky, licence a převody práv.

Registrace ochranné známky v ČR a EU

Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi.

Pro řádné přihlášení je potřeba:

  • znění, nebo vyobrazení, nebo jiné vyjádření chráněného označení
  • seznam výrobků a/nebo služeb
  • údaje o totožnosti přihlašovatele, které spočívá ve jménu, adrese, popř. IČ.

Cena registrace

Zápis (registrace) v ČR je od 5000,- Kč (úřední poplatky) + od 10 000,- Kč honorář patentového zástupce.

V Německu je cena od 290,- EUR (úřední poplatky) + od 10 000,- Kč honorář patentového zástupce.

Pro zápis v EU je cena od 850,- EUR (úřední poplatky) + od 10 000,- Kč honorář patentového zástupce.

Práva vlastníka

(1) Vlastník má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Vlastník je oprávněn používat s označením značku ®.

(2) a) Nikdo nesmí v obchodním styku užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti označených výrobků nebo služeb a existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti,
c) označení shodné nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je chráněna, a jde o označení, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména nebo jim bylo na újmu.

(3) Užívání v obchodním styku se považuje zejména
a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě,
e) užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,
f) užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?