Patentový zástupce

Jako patentový zástupce poskytuji odbornou pomoc fyzickým a právnickým osobám k právům průmyslového vlastnictví, zejména z oblasti ochrany výsledků technické tvůrčí činnosti (patent, užitný vzor, průmyslový vzor) a k právům na označení (ochranné známky a zeměpisná označení).

Nabízím služby Evropského (EQE) a Českého patentového zástupce a známkového zástupce se zaměřením na poskytování vysoce specializovaných služeb v oblasti duševního vlastnictvím, zejména průmyslového vlastnictví. Dále zastupuji klienty u Městského soudu v Praze a u Jednotného Patentového soudu.

Nabízím komplexní poradenství a ochranu vynálezů a technických řešení prostřednictvím patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů na úrovni mezinárodního řízení o přihlášce vynálezu, Evropského patentového řízení i v řízení o udělení patentu na vynález v České republice anebo v zápisném řízení o užitném anebo průmyslovém vzoru. Dále nabízím poradenství a zastoupení v řízení o ochranné známce, rovněž v českém, evropském i mezinárodním řízení.

Rovněž nabízím služby ve sporných řízení, ať už u Úřadu, tak i u soudů. Zastupuji klienty v mimosoudním řízení, předžalobních výzvách, soudních sporech a vyjednávání. Zastupuji strany v licenčních jednání a navrhuji licenční smlouvy. Rovněž zajišťuji smlouvy o převodu práv. Poskytuji poradenství v oblasti transferu technologií.

Vzdělání a specializace

Zabýváme se zejména vynálezy v oblasti fyziky a matematiky, včetně počítačem realizovaných vynálezů. Máme mnohaleté zkušenosti v oblasti jaderné fyziky, materiálové fyziky, optiky, biofyziky, softwarových vynálezů i umělé inteligence. Máme bohaté zkušenosti s vynálezy v oblasti strojírenství i elektrotechniky.

Patentový zástupce

Patentový zástupce, Karel Bauer, získal magisterský titul v oboru jaderné a částicové fyziky na matematicko-fyzikální fakultě UK. V roce 2017 vykonal zkoušku patentových zástupců a stal se tak patentovým zástupcem a profesionálním zástupcem před EUIPO. Během své praxe studoval a získal mnoho certifikátů z významných a mezinárodně respektovaných vysokých škol a organizací zabývající se průmyslovým vlastnictvím. Patentový zástupce studoval v CEIPI (Centre d’Etudes Internationales de la Propriété Intellectuelle) – Štrasburk, Francie; na Maastricht University; a WIPO (Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě). Od roku 2022 je kvalifikovaný Evropský patentový zástupce (EQE). Patentový zástupce dále studoval specializační studium zaměřené na soudní spory u Jednotného patentového soudu (Štrasburk a Maastricht Uni) a od roku 2023 je kvalifikovaným zástupcem u Jednotného patentového soudu.

Patentový zástupce – Oprávnění

Jsem oprávněn zastupovat v řízeních před Úřadem průmyslového vlastnictví a v soudních řízení ve věcech průmyslového vlastnictví na základě ustanovení § 2 zák. č. 417/2004 Sb, ustanovení § 25b a § 137 odst. 2 OSŘ a z § 2 zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích, a ustanovení § 35 odst. 2 zák. č. 150/2002, soudní řád správní.

Dále můžeme zastupovat ve věcech mezinárodních přihlášek PCT před světovou organizací duševního vlastnictví WIPO.

Rovněž mohu zatupovat před Evropským úřadem duševního vlastnictví (EUIPO) ve věcech ochranných známek a průmyslových vzorů.

Jsem kvalifikovaný Evropský patentový zástupce (EQE) u Evropského patentového úřadu (EPO). Jsem kvalifikovaným zástupcem u Jednotného patentového soudu (UPC).

patentová ochrana

Zpracování patentové přihlášky podle PCT, Evropské patentové přihlášky nebo přihlášky vynálezu s žádostí o udělení patentu v ČR a Německu. Zastoupení v řízení o udělení patentu na mezinárodní, evropské, české a německé úrovni. Příprava odpovědi na úřední zprávy, rešerše na patentovatelnost vynálezu (novost a vynálezecká činnost), na stav techniky, na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na zrušení patentu, odpor proti udělení Evropského patentu a licenční služby.

Užitné
vzory

Zpracování přihlášky užitného vzoru v ČR nebo v Německu. Zastoupení v řízení o zápisu užitného vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh. Rešerše na zápisnou způsobilost užitného vzoru (novost a překonání odborné činnosti), rešerše na stav techniky, na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na výmaz užitného vzoru a licenční služby.

Ochranné
známky

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky (registrace ochranné známky) v ČR, Evropské Unii, Německu a registrace Mezinárodních ochranných známek. Příprava odpovědi na úřední zprávy. Rešerše na dostupnost ochranných známek a na známkovou čistotu produktu a služby. Námitky proti zápisu ochranné známky, návrh na zrušení anebo zneplatnění ochranné známky a licence k ochranné známce.

Průmyslový vzor

Registrace průmyslového vzoru, přihlášky průmyslového vzoru v ČR a v EU. Zastoupení v řízení o zápisu průmyslového vzoru, příprava odpovědi na úřední zprávy a úprava podloh, návrh na výmaz průmyslového vzoru, rešerše a monitorování na ostatní průmyslové vzory a licenční služby.

Spory o průmyslové vlastnictví

Porušení práv z průmyslového vlastnictví – civilní spor (ČR, EU, Jednotný patentový soud), zrušení patentu a námitkové řízení proti zápisu ochranné známky. Zrušení ochranné známky, neplatnost ochranné známky, výmaz užitného a průmyslového vzoru, monitorování práv v ČR a zahraničí.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?