patentová ochrana

Patentová ochrana pro vynálezce. Zpracování patentové přihlášky podle PCT, Evropské patentové přihlášky nebo přihlášky vynálezu s žádostí o udělení patentu v ČR anebo Německu. Zastoupení v řízení o udělení patentu na mezinárodní, evropské i národní úrovni. Příprava odpovědi na úřední zprávy, rešerše na patentovatelnost vynálezu (novost a vynálezecká činnost), na patentovou čistotu produktu anebo výroby/služby. Návrh na zrušení patentu, odpor proti udělení Evropského patentu a licenční služby.

Zpracování patentové přihlášky

Plné zpracování patentové přihlášky s rešerší na patentovatelnost

Vypracujeme rešerši na novost na základě předběžného popisu vynálezu. Popis může být písemný, fotografie, technické výkresy, nebo náčrtek od ruky. Druhou možností je ústní popis (videokonference je preferovaná možnost). Ve výjimečných případech lze i vynález předložit ve fyzické formě, ukázat v laboratoři, nebo v utajeném provozu. Je rovněž možné kombinovat výše uvedené přístupy. Stanovení maximálního rozsahu ochrany podle Vašich obchodních záměrů. Pokud nemáte obchodní záměr doposud ujasněný, uvedeme případné možnosti rozsahu ochrany vyplývající z patentu.

Zpracujeme podlohy patentové přihlášky s nároky a výkresy. Po finální úpravě a schválení podloh následně přihlášku vynálezu podáme. Orientační cenová nabídka za služby: od 120 000,- Kč podle složitosti.

Zpracování podkladů patentové přihlášky bez rešerše na novost

Na základě předběžného popisu, který může být písemný, ústní (videokonference je upřednostňována) nebo ukázka fyzického produktu nebo metody, zpracujeme podlohy patentové přihlášky. Bez rešerše na novost však nezaručujeme, že navržené nároky splní podmínky patentovatelnosti. 

Orientační cenová nabídka za služby: od 80 000,- Kč podle složitosti.

Úprava patentové přihlášky podle Vašeho dřívějšího návrhu a konzultace na rozsah ochrany

Na základě předběžného popisu, který může být písemný, ústní (videokonference je upřednostňována) nebo ukázka fyzického produktu nebo metody, zpracujeme podlohy patentové přihlášky. Bez rešerše na novost však nezaručujeme, že navržené nároky splní podmínky patentovatelnosti. 

Orientační cenová nabídka za služby: od 60 000,- Kč podle složitosti

Více o patentech

Na vynálezy, které splňují podmínky stanovené Patentovým zákonem, se udělují patenty. Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné. Za vynálezy se nepovažují zejména:

 • objevy, vědecké teorie a matematické metody;
 • estetické výtvory;
 • plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, hraní her nebo vykonávání obchodní činnosti, jakož i programy počítačů;
 • podávání informací.

Řízení o udělení patentu se zahajuje podáním přihlášky vynálezu u Úřadu. Součástí přihlášky jsou i podlohy. Pomůžeme Vám zpracovat podlohy (popis, nároky a výkresy) patentové přihlášky v závislosti na Vašich potřebách.
Specializujeme se na technickou oblast: Fyzika, Matematika, Strojírenství, Elektrotechnika a Informatika – tzv. počítačem implementované vynálezy.

Mezinárodní ochrana vynálezu

Mezinárodní ochrana vynálezu se vztahuje na systém, který umožňuje vynálezcům chránit své vynálezy v několika různých zemích najednou. Tento systém je zajištěn prostřednictvím Mezinárodní smlouvu o Patentové spolupráci (PCT), kterou spravuje Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO).

Mezinárodní ochrana vynálezu funguje jako první krok v procesu získání patentové ochrany, nebo případné ochrany užitným vzorem ve více zemích. Namísto toho, aby vynálezce podával oddělené žádosti o patent anebo užitný vzor v každé jednotlivé zemi, může zažádat o mezinárodní rešerši a předběžný mezinárodní předběžný průzkum mezinárodní přihlášky. Mezinárodní rešerše a případně mezinárodní předběžný průzkum je potom použit při podávání národních žádostí o patent v zemích, kde si vynálezce přeje mít ochranu.

Výhody mezinárodní ochrany vynálezu zahrnují:

 • Snížení administrativních nákladů: Vynálezce nemusí podávat oddělené žádosti o ochranu v každé zemi, což může ušetřit čas a peníze.
 • Vyšší pravděpodobnost úspěchu: Mezinárodní rešerše a mezinárodní předběžný průzkum pomáhá identifikovat případné překážky a problémy s nárokovaným vynálezem, což umožňuje vynálezci předložit silnější a lépe připravené národní žádosti.
 • Flexibilita: V průběhu mezinárodního patentování má vynálezce čas na zvážení a rozhodnutí, v kterých konkrétních zemích chce pokračovat s národními patentovými žádostmi.

Je důležité poznamenat, že mezinárodní patentová ochrana nepřináší jediný „mezinárodní patent“, který by platil ve všech zemích. PCT je spíše nástrojem pro zjednodušení a zefektivnění procesu podávání národních žádostí o patent v různých zemích. Po udělení mezinárodního vyhledávacího a zkouškového posudku se musí vynálezce obrátit na jednotlivé země, kde si přeje mít patentovou ochranu, a postupně podat národní žádosti. Každá země pak posoudí a rozhodne o udělení patentu podle svých vlastních patentových předpisů a pravidel.

Cena za podání mezinárodní přihlášky podle PCT

Každá mezinárodní přihláška podléhá poplatku ve prospěch Mezinárodního úřadu („mezinárodní poplatek“), který vybírá přijímací úřad. Výše tohoto poplatku je (k 27.7.2023) 1378 EUR +16 EUR za každý list nad 30 listů podání. Tento poplatek může být snížen, za určitých okolností.

Navíc se současně s podáním platí i předávají poplatek přijímacímu úřadu. Pokud je tento přijímací Úřad průmyslového vlastnictví, cena je 1500,- Kč.

Dále se při podání platí tzv. rešeršní poplatek za vypracování mezinárodní rešeršní zprávy. Tento poplatek je ve výši (k 27.7.2023) 1775 EUR a muže být za jistých okolností refundován.

Cena za mezinárodní předběžný průzkum

Podmínkou pro získání mezinárodní předběžné zprávy patentovatelnosti a průzkumu je podmíněn podáním žádosti a zaplacením správního poplatku.

Poplatek za mezinárodní předběžný průzkum je k 27.7.2023 1830 EUR v případě výběru Evropského patentového úřadu a 900 EUR v případě výběru Višegrádského patentového institutu.

Společně s poplatkem za mezinárodní předběžný průzkum se platí i jednací poplatek ve výši 207 EUR.

Dále je opět vhodné myslet i na případnou úpravu patentových nároků v závislosti na Mezinárodní rešeršní zprávě.

Ochrana vynálezu Evropským patentem

Získání Evropského patentu má mnoho výhod pro vynálezce a podnikatele. Evropský patent poskytuje jednotnou patentovou ochranu v několika zemích Evropského patentového úřadu (European Patent Office – EPO), což přináší několik klíčových benefitů:

 • Ochrana na rozsáhlém trhu: Evropský patent může zajistit ochranu ve více než 39 evropských zemích, což umožňuje vynálezci pokrýt velký trh s minimálními náklady a administrativními obtížemi. Vzhledem k velikosti a ekonomické síle těchto zemí je to velmi atraktivní pro podnikatele.
 • Jednotné řízení: Při žádosti o Evropský patent probíhá jednotné řízení u Evropského patentového úřadu. To znamená, že vynálezce podává jednu žádost, a ne oddělené žádosti v každé zemi, což usnadňuje proces a snižuje náklady.
 • Jazyková flexibilita: Jeden Evropský patent může být vydaný ve třech oficiálních jazycích EPO (angličtina, francouzština a němčina). Po udělení si pak vynálezce může vybrat, ve kterých konkrétních zemích chce mít platnost patentu, a překlad patentových nároků do dalších jazyků podle požadavků dané země.
 • Nákladová efektivnost: Evropský patent umožňuje dosáhnout patentové ochrany ve více zemích za nižší cenu, než by to bylo při podání oddělených žádostí o patent v každé zemi.
 • Silná patentová ochrana: Evropský patent poskytuje stejný právní status a ochranu jako národní patenty, což znamená, že vynálezce má silné právo bránit svůj vynález proti neoprávněnému užívání a obchodním praktikám konkurence.

Evropský patentový zástupce vám pomůže v procesu získání a ochrany Evropského patentu. S dlouholetými zkušenostmi v oblasti patentování, nabízím komplexní služby v řízení o Evropském patentu, které vám umožní efektivně a úspěšně dosáhnout ochrany vašeho vynálezu na rozsáhlém evropském trhu.

Cena za Evropský patent

Úřední poplatky, stejně tak jako honorář Evropského patentového zástupce, se mohou lišit v závislosti na počtu nároků, úkonům v předchozím řízení a délce řízení. Rozdíl může být i několik tisíc EUR. Minimální náklady na Evropský patent se však pohybují kolem 7000 EUR rozdělené do 4 let řízení. Tato cena však nezahrnuje honorář patentového zástupce.

Patentová ochrana v USA

Získání patentové ochrany v USA je časově náročný proces, a často vyžaduje odbornou právní a technickou pomoc.

 • Rozhodnutí o patentování: Než začnete s procesem, je důležité zvážit, zda má váš vynález novost a nezjevnost, což jsou klíčové kritéria pro získání patentu. Pokud váš vynález splňuje tyto podmínky a má potenciál na trhu, můžete pokračovat.
 • Rešerše na stav techniky: Abyste zjistili, zda existují již podobné nebo identické vynálezy, které by mohly ovlivnit platnost vašeho patentu, doporučuji rešerši na novost vynálezu.
 • Podání patentové přihlášky: Řízení o udělení patentu v USA začíná podáním patentové přihlášky u Úřadu pro patenty a ochranu ochranných známek USA (United States Patent and Trademark Office – USPTO). Žádost by měla obsahovat podrobný popis vynálezu, patentové nároky, výkresy (pokud jsou relevantní). S podáním se platí správní poplatky.
 • Formální průzkum přihlášky: USPTO provede formální kontrolu přihlášky a zkontroluje, zda jsou splněny všechny požadavky. Pokud jsou nalezeny nějaké nedostatky, budete vyzváni, abyste je napravili.
 • Rešerše a úplný průzkum: USPTO provede rešerši na stav techniky a porovná vaše patentové nároky s již existujícími znalostmi dostupnými veřejnosti, což mohou být jiné patenty, vědecké články, ale i nahrané přednášky. Následně provedou zkoumání nároků a rozhodnou o patentovatelnosti vašeho vynálezu.
 • Zpochybnění a odvolání: Během procesu vyšetřování mohou být vaše nároky zpochybněny třetími stranami. Můžete na takové zpochybnění reagovat a hájit své nároky.
  Udělení patentu: Pokud vaše žádost splní všechny požadavky na patentování, obdržíte rozhodnutí o udělení patentu. Poté budete mít právo na patentovou ochranu ve Spojených státech.

Cena za získání patentu v USA

Stejně tak jako Evropský patent, cena se různí od délky řízení, úkonům v řízení, počtu úřední zpráv zaslaným Americkým úřadem pro patenty a ochranné známky (USPTO) a honoráře nutného zastoupení americkým patentovým zástupcem. Poskytuji zprostředkované zastoupení, které může náklady výrazně snížit, v případě zájmu o US patent.

Orientační cena za řízení: 5000 – 10000 USD

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?