Ochranné známky

Zpracování a podání přihlášky ochranné známky (registrace ochranné známky) v ČR, Evropské Unii, Německu a registrace Mezinárodních ochranných známek. Příprava odpovědi na úřední zprávy. Rešerše na dostupnost ochranných známek a na známkovou čistotu produktu a služby. Námitky proti zápisu ochranné známky, návrh na zrušení anebo zneplatnění ochranné známky a licence k ochranné známce.

Registrace ochranných známek v ČR a EU

Ochrannou známkou je jakékoliv označení, tvořené zejména slovy, včetně osobních jmen, barvou, kresbou, písmeny, číslicemi nebo tvarem výrobku či jeho obalu nebo zvuky, pokud je způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobků nebo služeb jiné osoby a je schopno být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Pro řádné přihlášení ochranné známky je potřeba:

  • znění, nebo vyobrazení, nebo jiné vyjádření chráněného označení
  • seznam výrobků a/nebo služeb
  • údaje o totožnosti přihlašovatele, které spočívá ve jménu, adrese, popř. IČ.

Cena registrace ochranné známky

Cena registrace ochranné známky v ČR je od 5000,- Kč (úřední poplatky)
+ od 9 600,- Kč honorář patentového zástupce.

Cena registrace ochranné známky v EU je od 850,- EUR (úřední poplatky)
+ od 10 000,- Kč honorář patentového zástupce.

Práva z ochranné známky

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

(2) a) Nikdo nesmí v obchodním styku užívat označení shodné s ochrannou známkou pro výrobky nebo služby, které jsou shodné s těmi, pro které je ochranná známka zapsána,
b) označení, u něhož z důvodu jeho shodnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a shodnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označených ochrannou známkou a označením existuje pravděpodobnost záměny na straně veřejnosti,
c) označení shodné s ochrannou známkou nebo jí podobné bez ohledu na to, zda je užíváno pro shodné, podobné nebo nepodobné výrobky nebo služby, pro které je ochranná známka chráněna, a jde o ochrannou známku, která má dobré jméno v České republice, a jeho užívání bez řádného důvodu by neoprávněně těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

(3) Užívání v obchodním styku se považuje zejména
a) umísťování označení na výrobky nebo jejich obaly,
b) nabídka výrobků pod tímto označením, jejich uvádění na trh nebo skladování za tímto účelem anebo nabídka či poskytování služeb pod tímto označením,
c) dovoz nebo vývoz výrobků pod tímto označením,
d) užívání označení v obchodních listinách a v reklamě,
e) užívání označení jako název právnické osoby nebo obchodní firmu nebo jako součást názvu právnické osoby nebo obchodní firmy,
f) užívání označení ve srovnávací reklamě způsobem, který je v rozporu s jiným právním předpisem.

 

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?