Průmyslový vzor

Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled výrobku, spočívající zejména ve znacích linií, obrysů, barev, tvaru, struktury nebo materiálů výrobku samotného, nebo jeho zdobení. Jde o vizuálně vnímatelnou vlastnost výrobku, nikoliv např. o jeho technickou nebo konstrukční podstatu. Výrobkem je průmyslově nebo řemeslně vyrobený prostorový nebo plošný předmět. Grafika sama o sobě, bez spojení s konkrétním výrobkem, průmyslovým vzorem není.

Ochrana průmyslového vzoru zápisem do rejstříku je určena pro řešení designérská.

Bauer-IP posuzuje, zdali designerské řešení spadá do definice průmyslového vzoru podle právních norem. Mimo jiné, poskytuje klientům rešerši na novost a individuální charakter průmyslového vzoru a vyhodnocuje pravděpodobnost zápisu anebo případného zrušení průmyslového vzoru.

Bauer-IP zpracovává podlohy a podává přihlášky průmyslového vzoru. V případě úředních výměrů, Bauer-IP zpracovává odpovědi. Jakmile Úřad zapíše průmyslový vzor do rejstříku, Bauer-IP hlídá lhůty a prodlužuje průmyslové vzory anebo řeší spory.

Rozsah ochrany průmyslového vzoru

Bauer-IP poskytuje klientům konzultaci k maximálnímu rozsahu ochrany, zpracovává technické vyobrazení průmyslového vzoru a zajišťuje hladký průběh řízení až k registraci.

Řízení o registraci průmyslového vzoru

Správní řízení o registraci začíná podáním přihlášky průmyslového vzoru. Bauer-IP podává přihlášky a zajišťuje formální náležitosti, včetně úhrady úředních poplatků.

Bauer-IP zajišťuje, že přihláška obsahuje vyobrazení každého průmyslového vzoru, o jehož zápis klient žádá, zajišťuje splňení všech formálních náležitostí k získání prioritního práva.

Rovněž zajišťujeme odpovědi na případné dotazy anebo zprávy zápisných úřadů.

V případě dotazu na délku řízení od podání přihlášky průmyslového vzoru k registraci nás neváhejte kontaktovat.

Účinky zapsaného průmyslového vzoru

Jakmile je průmyslový vzor zaregistrován a zveřejněn v úředním věstníku, Bauer-IP poskytuje služby monitorování práv třetích stran a prodlužování exkluzivních práv z registrovaného průmyslového vzoru.

Zápis průmyslového vzoru poskytuje jeho vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor. Bauer-IP zastupuje klienty ve sporných řízeních, kteří se chtějí bránit vůči třetím osobám v užívání průmyslového vzoru bez jejich souhlasu. Užíváním průmyslového vzoru se rozumí zejména výroba, nabízení, uvedení na trh, dovoz, vývoz nebo užívání výrobku, ve kterém je tento průmyslový vzor ztělesněn nebo na kterém je aplikován, nebo skladování takového výrobku k uvedeným účelům.

Bauer-IP rovněž zatupuje klienty v licenčních jednání a navrhuje licenční smlouvy, případně smlouvy o převodu (prodeji) práv jiným osobám.