Ceník

Patentový zástupce vykonává svou činnost za odměnu a má právo žádat od klienta přiměřenou zálohu (§ 40, Zákon č. 417/2004 Sb. Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví).

Odměna může být smluvní, nebo mimosmluvní.

Klientům je doporučeno se zajímat o uplatnění druhu odměny, resp. jejich výši, před samotnými právními úkony (včetně prvních telefonických rad), první porady (včetně telekonferenčních konzultací), zpracování právního rozboru, apod. Preferuji smluvní odměnu.

Odměna je stanovena

1. Smluvní odměna

Smluvní odměna je v tomto režimu zpravidla uzavřena písemně. Smluvní odměna může být uzavřena emailem, např. odsouhlasením nabídky za služby. Touto smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy, včetně poplatků za služby patentového zástupce.

§ 7 (1) Pravidel profesní etiky a soutěže patentových zástupců: „Patentový zástupce předem poskytne klientovi pravdivé informace o očekávaném rozsahu svých výkonů a na jeho žádost mu objasní způsob výpočtu a výši smluvní odměny.“

Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy (§ 1724 NOZ). Smlouva nemusí být uzavřena písemně, ústní dohoda anebo projev vůle, zejména z kontextu emailové komunikace s žádostí o služby (např. právní poradenství) Patentového zástupce, je dostatečný.

2. Mimosmluvní odměna – adekvátně podle advokátního tarifu (AT) (Vyhláška č. 177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v případě neuzavření dohody o smluvní odměně. Žádost o služby, včetně telefonických konzultací, se považuje za projev vůle, kterým se klient obrací na Patentového zástupce, tudíž vede k uzavření (nepísemné) smlouvy. Službou je v tomto režimu, pokud nevázáno smluvní odměnou, považována i první porada. Advokátní tarif se použije jako nejbližší právní a transparentní předpis pro stanovení odměny. V případě, že si nejste jistí a chcete využít mimosmluvní odměnu, použijte advokátní kalkulačku dostupnou na internetu.

Úkon právní služby ve smyslu § 6 a 7 Advokátního tarifu je považován za „projev vůle směřující zejména ke vzniku, změně nebo zániku těch práv nebo povinností, které právní předpisy s takovým projevem spojují“. Jedná se tedy především o aktivní krok, anebo činnost patentového zástupce vykonávaná pro konkrétního klienta.

Příkladem úkonů spojených s podáním patentové přihlášky v ČR jsou: zastoupení přihlašovatele, určení druhu přihlášky, určení názvu vynálezu, určení počtu přihlašovatelů, označení přihlašovatele/ů (každého jednoho), určení počtu původců (každého jednoho), označení původců, nárokování práva přednosti, určení počtu patentových nároků, určení podnikového vynálezu, určení nabídky licence, podání podloh patentové přihlášky, žádost o úplný průzkum, (ne)souhlas s podáním patentové přihlášky, podání podle správního řádu, zaplacení správních poplatků, notifikace přihlašovateli/ům o podání přihlášky. Úkony jsou příkladem spojení dvou a více věcí, pro něž spojení ke společnému projednání se za tarifní hodnotu považuje součet tarifních hodnot spojených věcí.

Sazba mimosmluvní odměny stanovená podle AT

Sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty

1. do 500 Kč 300 Kč,
2. přes 500 Kč do 1000 Kč 500 Kč,
3. přes 1000 Kč do 5000 Kč 1000 Kč,
4. přes 5000 Kč do 10000 Kč 1500 Kč,
5. přes 10000 Kč do 200000 Kč 1500 Kč a 40 Kč za každých započatých 1000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000 Kč,
6. přes 200000 Kč do 10000000 Kč 9100 Kč a 40 Kč za každých započatých 10000 Kč, o které hodnota převyšuje 200000 Kč,
7. přes 10000000 Kč 48300 Kč a 40 Kč za každých započatých 100000 Kč, o které hodnota převyšuje 10000000 Kč.

 

Stanovení tarifní hodnoty

Není-li stanoveno jinak, považuje se za tarifní hodnotu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva v době započetí úkonu právní služby, jichž se právní služba týká. V případě registrace práv je tarifní hodnota stanovena nákladovou metodou na pořízení práva – od podání až po udělení/zápisu kumulativně. Příkladem určení tarfiní hodnoty za podání patentové přihlášky právnickou osobou s žádostí o úplný průzkum, do 10 patentových nároků, je: 4200,- Kč.

Nelze-li hodnotu věci nebo práva vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, částka 50000 Kč se považuje za tarifní hodnotu ve věcech práva z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. (§ 9 odst. 4 písm. b AT).