Spory v oblasti průmyslového vlastnictví

Porušení práv z průmyslového vlastnictví – civilní spor (ČR, EU, Jednotný patentový soud), zrušení patentu a námitkové řízení proti zápisu ochranné známky. Zrušení ochranné známky, neplatnost ochranné známky, výmaz užitného a průmyslového vzoru, monitorování práv v ČR a zahraničí.

Bauer-IP hájí klienty ve sporných řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví (ÚPV), Evropským patentovým úřadem, Evropským úřadem pro duševní vlastnictví (EUIPO), před Městským soudem v Praze a Jednotným patentovým soudem.

Bauer-IP zastupuje klienty v případě neoprávněného zásahu do průmyslových práv. Připravíme případné návrhy a analýzy v souvislosti s vymáháním průmyslových práv a zastoupíme klienta v žalobě požadující odstranění následků porušení.

Byla-li zásahem do průmyslových práv způsobena škoda, Bauer-IP zpracuje a podá žalobu na náhradu škody.

Byla-li zásahem do průmyslových práv způsobena nemajetková újma, Bauer-IP poskytne služby v oblasti zpracování nároků na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění.

Náhrada škody a zastupování patentovým zástupcem Bauer-IP

Náhradu škody lze požadovat i za zastoupení ve sporném řízení. Pokud budete mít jako účastník sporu ve věci plný úspěch (tedy buď jako žalobce, pokud soud žalobě plně vyhověl a přiznal vám požadované nároky, anebo jako žalovaný, pokud soud žalobu proti vámi v celém rozsahu zamítl), přizná vám soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ten, kdo spor prohrál, tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, a současně hradí nadto vámi vynaložené náklady. Náhradu lze tedy i požadovat, pokud byla strana zastupována patentovým zástupcem, Bauer-IP.

Osoby oprávněné vymáhat práva

Bauer-IP může zastoupit jakoukoliv oprávněnou osobu ve sporném řízení, kterou je:

 • vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.
 • nabyvatel licence, který má souhlas vlastníka či majitele práva.

Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba prostřednictvím Bauer-IP domáhat u soudu svých práv.

Mimo jiné, Bauer-IP může u soudu zejména podat žalobu na:

 • stažení výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
 • trvalé odstranění nebo zničení výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
 • stažení, trvalé odstranění nebo zničení materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.

Soud může na návrh porušovatele práv nařídit namísto opatření zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

Návrhy na zrušení, výmaz z rejstříku a prohlášení v neplatnost

Bauer-IP je schopné zastoupit žalované klienty anebo třetí strany žádající zrušení průmyslových práv, tzv. navrhovatelé na zrušení patentu nebo ochranných známek/výmaz vzorů/neplatnost ochranné známky. Mimo jiné, Bauer-IP zpracuje, podá a zastoupí klienty v níže uvedených sporech.

Bauer-IP posoudí pravděpodobnost zrušení, výmazu anebo zneplatnění práv ke každému případu individuálně.

 

Zrušení patentu

Bauer-IP zpracuje, podá a zastoupí klienty v případě návrhu na zrušení patentu. Patent na vynález se zruší v případě,

 • že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti;
 • že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
 • že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen;
 • že majitel patentu na něj nemá právo.

Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, Bauer-IP podává návrh na částečné zrušení patentu. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.
Zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti.

 

Výmaz užitného vzoru

Bauer-IP zastoupí třetí stranu a podá návrh na výmaz užitného vzoru

 • není-li technické řešení způsobilé k ochraně,
 • je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti,
 • jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.
Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, Bauer-IP podává návrh na částečný výmaz užitného vzoru a navrhne upravené nároky, popis anebo výkresy.

Výmaz průmyslového vzoru

Obdobně jako u užitných vzorů, Bauer-IP zastoupí třetí strany a zpracuje návrh na výmaz zapsaného průmyslového vzoru,

 • jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru,
 • pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj,
 • pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor,
 • je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru,
 • je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat,
 • představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva,
 • představuje-li průmyslový vzor zneužití některého z prvků uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se nevztahuje článek 6 ter Pařížské úmluvy, které však představují v
 • příslušném členském státě zvláštní veřejný zájem.

Výmaz průmyslového vzoru z rejstříku má účinky, jako by průmyslový vzor nebyl do rejstříku zapsán.

 

Námitky, neplatnost a zrušení ochranné známky

Bauer-IP zastoupí klienty ve sporném řízení před Úřady (námitky, neplatnost anebo zrušení) v případě neprávem podané přihlášky anebo zaregistrované ochranné známky.

Bauer-IP rovněž zahájí řízení na návrh třetí osoby a zpracuje námitky, nebo návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu se zákonem o ochranných známkách (nevhodné označení, všeobecně známé označení, dřívější označení je již registrováno, přihláška ochranné známky nebyla podána v dobré víře). Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.

Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, Bauer-IP zahájí řízení na prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.

 

Právo na patent, užitný a průmyslový vzor

Bauer-IP rovněž poskytuje poradenství v případě sporných řízení v právu na patent anebo vzory.

 

Předžalobní výzvy

Zajišťujeme zpracování předžalobních výzev a zastupujeme klienty v jednání o narovnání práv.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?