Prague
+420 608 785 607
docket@bauerip.eu

Spory v oblasti průmyslového vlastnictví

BLOG: Soudní spor s IPR o budovy školy a školky v Rožnově pod Radhoštěm – Spektrum RožnovskaV případě neoprávněného zásahu do průmyslových práv se může ten, jehož právo bylo porušeno, domáhat zejména toho, aby rušení práva bylo zakázáno a aby následky porušení byly odstraněny.

Byla-li tímto zásahem způsobena škoda, má poškozený právo na její náhradu; nahrazuje se to, oč se majetek poškozeného škodnou událostí zmenšil (skutečná škoda) a čeho by byl dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk).

Byla-li tímto zásahem způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění.

Náhradu škody lze požadovat i za zastoupení ve sporném řízení. Pokud jste jako účastník sporu měli ve věci plný úspěch (tedy buď jako žalobce, pokud soud žalobě plně vyhověl a přiznal vám požadované nároky, anebo jako žalovaný, pokud soud žalobu proti vámi v celém rozsahu zamítl), přizná vám soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Ten, kdo spor prohrál, tak nakonec nese bez náhrady své náklady, které v průběhu řízení měl, ale hradí nadto vám vámi vynaložené náklady. Náhradu lze požadovat, pokud byla strana zastupována patentovým zástupcem.

Osoby oprávněné vymáhat práva

 1. Vymáhat práva je oprávněn vlastník nebo majitel práva podle příslušného zákona na ochranu průmyslového vlastnictví, osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu užívat práva, zejména nabyvatel licence a profesní organizace ochrany práv, která je řádně uznávána v zemi původu jako organizace oprávněná zastupovat vlastníky či majitele práv průmyslového vlastnictví.
 2. Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva.

Došlo-li k neoprávněnému zásahu do práv, může se oprávněná osoba domáhat u soudu toho, aby se porušovatel zdržel jednání, jímž dochází k porušení nebo ohrožení práva, a následky ohrožení nebo porušení byly odstraněny, a to zejména

 • stažením výrobků z trhu, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
 •  trvalým odstraněním nebo zničením výrobků, jejichž výrobou nebo uvedením na trh nebo skladováním došlo k ohrožení nebo porušení práva,
 • stažením, trvalým odstraněním nebo zničením materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících nebo ohrožujících právo.

Oprávněné osoby se mohou u soudu domáhat nároků rovněž vůči každému, jehož prostředky či služby jsou užívány třetími osobami k porušování práv.

Soud může na návrh porušovatele práv nařídit namísto opatření zaplacení peněžního vyrovnání oprávněné osobě, a to tehdy, pokud porušovatel nevěděl ani nemohl vědět, jestliže by mu tato opatření způsobila nepřiměřenou újmu a peněžní vyrovnání s oprávněnou osobou se jeví dostatečným.

Návrhy na zrušení, výmaz z rejstříku a prohlášení v neplatnost

V případě, že jste se ocitli na druhé straně, tj. někdo Vás žaluje za narušování průmyslových práv, je možné toto právo zrušit, vymazat z rejstříku a/nebo prohlásit v neplatnost.

Zrušení patentu

Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně,

 • že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti;
 • že vynález není v patentu popsán tak jasně a úplně, aby jej mohl odborník uskutečnit;
 • že předmět patentu přesahuje obsah původního podání přihlášky vynálezu nebo že předměty patentů udělených na základě rozdělení přihlášky přesahují obsah jejího původního podání nebo byl-li rozsah ochrany vyplývající z patentu rozšířen;
 • že majitel patentu na něj nemá právo podle, zrušení v tomto případě Úřad provede na návrh oprávněné osoby.

Týkají-li se důvody zrušení jen části patentu, patent se zruší částečně. Částečné zrušení patentu se provádí změnou jeho nároků, popisu nebo výkresů.

Zrušení patentu má zpětnou účinnost ode dne počátku jeho platnosti.

Výmaz užitného vzoru

Na návrh kohokoliv Úřad provede výmaz užitného vzoru z rejstříku

 • není-li technické řešení způsobilé k ochraně,
 • je-li předmět užitného vzoru již chráněn patentem s účinky na území České republiky či užitným vzorem s dřívějším právem přednosti,
 • jestliže předmět užitného vzoru jde nad rámec původního podání přihlášky užitného vzoru.

 Výmaz užitného vzoru z rejstříku má účinky, jako by užitný vzor nebyl do rejstříku zapsán.

Týkají-li se důvody výmazu jen části užitného vzoru, užitný vzor se vymaže částečně.

Výmaz průmyslového vzoru

Zapsaný průmyslový vzor Úřad vymaže z rejstříku,

 • jestliže průmyslový vzor neodpovídá pojmu průmyslového vzoru,
 • pokud průmyslový vzor nesplňuje požadavky kladené na něj,
 • pokud jeho vlastník nemá právo na průmyslový vzor,
 • je-li průmyslový vzor již přihlášen nebo chráněn s účinky v České republice jako starší průmyslový vzor, avšak byl zpřístupněn veřejnosti po dni vzniku práva přednosti napadeného průmyslového vzoru,
 • je-li v průmyslovém vzoru použito rozlišovací označení, které před vznikem práva přednosti průmyslového vzoru poskytuje vlastníku označení právo takové užití zakázat,
 • představuje-li průmyslový vzor neoprávněné užití díla chráněného podle autorského práva,
 • představuje-li průmyslový vzor zneužití některého z prvků uvedených v článku 6 ter Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo jiných symbolických znaků, vlajek, erbů, na které se nevztahuje článek 6 ter Pařížské úmluvy, které však představují v příslušném členském státě zvláštní veřejný zájem.

Neplatnost ochranné známky

ZOZ se odkazuje na zákon č. 441/2003 Sb., Zákon o ochranných známkách.

 • Úřad v řízení zahájeném na návrh třetí osoby prohlásí ochrannou známku za neplatnou, pokud byla zapsána v rozporu s § 4 ZOZ nebo přihláška nebyla podána v dobré víře.
 • Úřad prohlásí ochrannou známku za neplatnou rovněž v řízení zahájeném na návrh osoby uvedené v § 7 ZOZ a z důvodů v tomto ustanovení uvedených.
 • Podmínky pro uplatnění starších práv uvedených v § 7 musí být splněny již ke dni podání přihlášky nebo ke dni vzniku práva přednosti pozdější ochranné známky.
 • Na ochrannou známku, která byla prohlášena za neplatnou, se hledí, jako by nikdy nebyla zapsána.
 • Existuje-li důvod neplatnosti pouze ve vztahu k některým z výrobků nebo služeb, pro které byla ochranná známka zapsána, je ochranná známka prohlášena za neplatnou pouze pro tyto výrobky nebo služby.