Aktualizace sazebníku poplatků Evropského patentového úřadu (EPO)

Hlavní změny v sazebníku poplatků

V rámci neustále se vyvíjejícího prostředí patentových procedur je klíčové zůstat informovaný o aktualizacích sazebníku poplatků. Od 1. dubna 2024 přichází Evropský patentový úřad (EPO) s řadou změn ve struktuře svých poplatků. Tyto změny mohou mít významný dopad na patentové přihlašovatel a vynálezce, kteří usilují o ochranu svých vynálezů v Evropě.

Změny, které EPO zavádí, se dotknou různých oblastí patentového procesu, od podání přihlášky až po udělení a udržování patentu. Je důležité, aby si žadatelé byli vědomi těchto aktualizací, aby mohli efektivně plánovat své strategie ochrany duševního vlastnictví a předvídat související náklady.

Aktualizovaný sazebník poplatků je následující:

 EUR
1. Podání 
(i) v případě online podání135
2. Rešeršní poplatek 
pro přihlášky podané po 1.7.20051520
3. Deisignační poplatek685
4. Udržovací poplatky 
za 3. rok 690
za 4. rok845
za 5. rok1000
za 6. rok1155
za 7. rok1310
za 8. rok1465
za 9. rok1620
za 10. a následující roky1775
6. Průzkumový poplatek 
za přihlášky podané po 1.7.20052135
7. Poplatek za udělení a vydání patentové listiny1080
12. Poplatek za zmeškání lhůty 
v případě nezaplaceného poplatku50% of the relevant fee
v případě nevykonaných úkonů300
další případy300
15. Poplatek za počet patentových nároků nad 15 
od 16. do 50. nároku275
za 51- a další nárok685

Odhalení účinnosti nákladů: Porozumění sníženým poplatkům u EPO pro přihlašovatele o Evropský patent

V průlomovém kroku, který má zrevolucionizovat efektivitu nákladů na patentové přihlášky, Evropský patentový úřad (EPO) zavádí nový systém snižování poplatků, jenž začíná platit od 1. dubna 2024. Tyto změny jsou navrženy tak, aby zjednodušily proces a snížily výdaje, čímž podporují inovace mezi širším spektrem subjektů.

Nová éra snižování poplatků

S neochvějným závazkem podporovat inovace představuje EPO nový systém snižování poplatků, jehož součástí jsou dvě klíčová pravidla: Pravidlo 7a a Pravidlo 7b, nazvaná „Snížení poplatků“ a „Prohlášení o způsobilosti pro snížení poplatků“.
Tato pravidla vstupují v platnost 1. dubna 2024 a nabízejí žadatelům o patent bezprecedentní příležitost ušetřit na nákladech.

Posílení mikropodniků a vynálezců

Základním kamenem těchto změn pravidel je vytvoření speciálního systému snižování poplatků určeného pro mikropodniky. Tato vizionářská iniciativa si klade za cíl posílit menší a méně zkušené evropské subjekty tím, že zjednoduší jejich přístup k evropskému patentovému systému. Jedná se o doplněk k existujícím opatřením podpory, zejména těm, která se týkají snížení poplatků souvisejících s jazykem.

Kritéria způsobilosti pro snížení poplatků souvisejících s jazykem

Ačkoli kritéria způsobilosti pro snížení poplatků souvisejících s jazykem zůstávají nezměněna, nyní spadají pod článek 14(4) a pravidlo 7a(1) a (2) Evropské patentové dohody (EPC), dříve pod pravidlem 6(3) a (4) EPC. Malé subjekty, které mají nárok na tato snížení, musí mít své bydliště nebo hlavní místo podnikání ve smluvním státě EPC a podat evropskou patentovou přihlášku nebo žádost o zkoumání v oficiálním jazyce daného státu, vyjma angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.

Snížení poplatků souvisejících s jazykem podle pravidla 7a(1) EPC je přístupné různým malým subjektům, včetně:

 • Mikropodniků
 • Malých a středních podniků (MSP)
 • Fyzických osob
 • Neziskových organizací
 • Univerzit a veřejných výzkumných organizací

Rozšiřování příležitostí pro mikropodniky

Podle nového schématu je snížení poplatků, jak je uvedeno v pravidle 7a(3) EPC, vyhrazeno výhradně pro mikropodniky, bez ohledu na jejich státní příslušnost nebo domovský stát. Mikropodniky zahrnují výše uvedené malé subjekty, s výjimkou malých a středních podniků (MSP), které jsou větší než mikropodniky. Definice mikropodniku je stanovena v článku 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003.

Definování způsobilých subjektů

Pojďme objasnit kritéria způsobilosti pro subjekty usilující o snížení poplatků podle podpůrných schémat souvisejících jak s jazykem, tak s mikropodniky, jak je stanoveno v pravidle 7a(2) a (3) EPC:

(i) Neziskové organizace: Tyto organizace podle své právní formy nebo stanov nesmějí generovat příjmy, zisk nebo finanční výhody pro své vlastníky. V případě, že jim je povoleno vytvářet zisk, existuje právní nebo stanovní povinnost reinvestovat zisky ve prospěch organizace.

(ii) Univerzity: V tomto kontextu jsou „klasické“ univerzity vysokoškolské a výzkumné instituce definované příslušnou legislativou. Kromě toho jsou za univerzity považovány i srovnatelné instituce, jako jsou střední nebo vyšší vzdělávací zařízení.

(iii) Veřejné výzkumné organizace: Tyto subjekty, včetně univerzit a výzkumných ústavů organizovaných podle veřejného práva, jsou primárně zaměřeny na provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a šíření výsled.

Procento snížení poplatků

Pro obě podpůrné schémata související s jazykem i mikropodniky podle pravidla 7a(1) a (3) EPC je snížení značné, a to 30 % z příslušného poplatku. Konkrétně se snížení související s jazykem pro malé žadatele pod pravidlem 7a(1) EPC vztahuje na poplatek za podání, včetně jakýchkoli dodatečných poplatků, které jsou součástí poplatku za podání, a na poplatek za zkoumání.

Oblasti uplatnění snížení poplatků

Pod pravidlem 7a(3) EPC se snížení pro mikropodniky vztahuje na širokou škálu poplatků, včetně:

 • Poplatek za podání, včetně jakýchkoli dodatečných poplatků, které jsou součástí poplatku za podání.
 • Poplatek za rešerši nebo poplatek za doplňkovou evropskou rešerši v případě Euro-PCT přihlášky prohledané Mezinárodním rešeršním úřadem (ISA) jiným než EPO.
 • Poplatek za průzkum a případně již dříve zaplacený mezinárodní rešeršní poplatek, pokud EPO působilo jako Mezinárodní rešeršní úřad.
 • Poplatek za designaci států.
 • Poplatek za udělení a vydání přislušných patentových listin.
 • Poplatky za udržování evropské patentové přihlášky.

Dvojité snížení poplatků za zkoumání

Pozoruhodné je, že poplatek za průzkum může být snížen dvakrát v rámci podpůrného schématu pro mikropodniky podle pravidla 7a(3) EPC. Za prvé snížením samotného poplatku za průzkum a za druhé dalším snížením efektivně zaplaceného mezinárodního rešeršního poplatku, což je rešeršní poplatek po odečtení potenciálních vrácených peněz nebo snížení. Například mezinárodní rešeršní poplatek mohl být plně nebo částečně vrácen kvůli opětovnému využití předchozí rešršní zprávě vypracované EPO jako Mezinárodním rešeršním úřadem u přihlášky s nárokovanou prioritou.

Snížení mezinárodního vyhledávacího poplatku se uplatňuje, pokud je poplatek za zkoumání zaplacen 1. dubna 2024 nebo později, bez ohledu na to, kdy byl mezinárodní vyhledávací poplatek původně zaplacen. Navíc jsou snížení poplatků pro mikropodniky podle pravidla 7a(3) EPC aplikovatelná na platby za evropské patentové přihlášky nebo mezinárodní přihlášky, které vstoupily do evropské fáze (Euro-PCT přihlášky). Existuje však jedna výhrada: mikropodniky mají nárok na snížení poplatků pouze pokud podaly méně než pět přihlášek s relevantními daty v pěti letech předcházejících relevantnímu datu přihlášky. Pokud subjekt podal pět nebo více předchozích přihlášek v tomto pětiletém období, nebude mít nárok na snížení poplatku.

Kombinace schémat snížení poplatků

Je důležité poznamenat, že EPO umožňuje kombinaci různých schémat snížení poplatků. Například žadatel může mít nárok na snížení poplatků podle obou pravidel 7a(1) a 7a(3) EPC, čímž maximalizuje svůj potenciál pro úsporu nákladů.

Tyto významné změny v schématech snížení poplatků EPO představují významný krok směrem k podpoře inovací a zpřístupnění ochrany patentů širšímu spektru subjektů, zejména mikropodnikům a menším vynálezcům.

Pro další informace o tom, jak tyto změny mohou ovlivnit vaši patentovou přihlášku nebo pro určení vaší způsobilosti pro snížení poplatků, konzultujte Vás případ přímo s námi.

Politiky refundací odhaleny: Přístup EPO k vrácení poplatků za patenty

Při navigaci složitostmi patentových poplatků může porozumění politikám refundace výrazně ovlivnit vaši strategii ochrany duševního vlastnictví. Evropský patentový úřad (EPO) nabízí jedinečný přístup k refundacím poplatků za rešerši k patentovým přihláškám.

Refundace na základě předchozích rešeršních zpráv

Jedním z klíčových aspektů politik refundace EPO souvisí s rešeršními zprávami a jejich základem. Co potřebujete vědět:

Refundace za evropskou rešeršní zprávu:

Pokud jste podali evropskou patentovou přihlášku 1. července 2005 nebo později a evropská rešeršní zpráva je založena na:

Dřívější rešeršní zprávě připravené úřadem na přihlášce, jejíž priorita je nárokovana. Můžete mít nárok na refundaci rešeršního poplatku. Politika refundace je následující:

Za úplnou rešerši můžete dostat 100% refundaci.

Za částečnou rešerši je aplikovatelná 25% refundace.

Refundace za mezinárodní rešeršní zprávu:

Pro mezinárodní patentové přihlášky podané 1. ledna 2004 nebo později, kde mezinárodní rešeršní zpráva je založena na dřívější rešeršní zprávě připravené úřadem na přihlášce, jejíž priorita je nárokována pro mezinárodní přihlášku, EPO poskytuje refundace následovně:

Za úplnou mezinárodní rešerši je dostupná 84% refundace.

Za částečnou mezinárodní rešerši lze získat 21% refundaci.

Konzultace s Evropským patentovým zástupcem pro optimální strategii

Aby bylo možné co nejlépe využít těchto příležitostí k refundaci, neváhejte se na nás obrátit. Mohou vás provést procesem a zajistit, že maximalizujete účinnost nákladů při zajišťování robustní ochrany prostřednictvím Evropského patentu.

Maximální využití výhod refundace

Závěrem, porozumění politikám EPO pro refundaci poplatků za vyhledávání patentů je zásadní součástí vaší strategie podání patentové přihlášky. Využitím těchto politik můžete co nejvíce využít svou investici a zároveň zajistit, že vaše duševní vlastnictví je efektivně chráněno.