ové metodické pokyny Úřadu průmyslového vlastnictví

Úřad průmyslového vlastnictví zveřejnil k 5.4.2019 nové (rozuměj upravené) metodické pokyny týkající se obecné části, ochranných známek, sporných řízeních ve věci ochranných známek a opravných řízení.

Novela zákona o ochranných známkách (2019)

V nových metodických pokynech Úřad reflektuje změny v zákoně o ochranných známkách, které jsou v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001.

Změny se týkají uvedení nových druhů ochranných známek (zvuková, pohybová, multimediální), které nebylo možné před změnou zákona registrovat. Změny konkrétně reflektují odstranění problému s:

  • existencí obligatorního požadavku grafického vyjádření ochranné známky bránícího přihlašování netradičních ochranných známek,
  • nedostatku výslovné úpravy absolutních důvodů zamítnutí přihlášky ochranné známky na základě starších práv k odrůdě rostlin, jakož i k označení původu a zeměpisnému označení, k tradičním výrazům pro víno a k zaručeným tradičním specialitám,
  • možností zamítnout přihlášku ochranné známky z důvodu existence starší shodné ochranné známky chráněné pro shodné výrobky a služby na základě řízení zahájeného z moci úřední, ačkoli se dle směrnice jedná o důvod relativní, který je vázán na návrh vlastníka starší ochranné známky,
  • potřebou přesnějšího a konkrétnějšího vymezení postavení vlastníka ochranné známky v případě prosazování práv k ochranným známkám,
  • nejasnou úprava řízení o přihlášce ochranné známky, zejména pokud jde o placení správního poplatku ve vztahu k podání přihlášky, která dosud musela být překonávána výkladem,
  • zahájení řízení o prohlášení ochranné známky za neplatnou z moci úřední, byť se dle směrnice jedná o řízení návrhové,
  • řízením o námitkách, jakož i v řízení o porušení práv k ochranné známce, nebyl obsažen požadavek na prokazování užívání starší ochranné známky,
  • nemožnosti obnovit zrušenou či neplatnou ochrannou známku, která zanikla v důsledku nepodání žádosti o obnovu, v případě, že správní soud rozhodnutí Úřadu o zrušení ochranné známky či její prohlášení za neplatnou zruší,
  • nedostatečným vymezení zápisné způsobilosti kolektivní ochranné známky,
  • neexistencí výslovné úpravy institutu certifikační ochranné známky, již etablovaného na úrovni Evropské unie.

 

Starší ochranné známky a rešerše

Dále upozorňujeme, že vlivem změny v zákonu o ochranných známkách – zrušení §6, Úřad přestal sledovat a posuzovat shodnost dřívější zapsané ochranné známky (nebo přihlášky s dřívějším datem podání) ve vztahu k nově podaným přihláškám ochranných známek. Je důležité, více než kdykoliv předtím, hlídat si svá práva prostřednictvím patentové zástupce. Nyní může být i pozdější ochranná známka, která je totožná se starší ochrannou známkou (ve smyslu stejného znění anebo vyobrazení pro stejné výrobky a služby), nesprávně zapsána. Vlastník starší ochranné známky má právo podat u Úřadu námitky, ještě před samotným zápisem pozdější ochranné známky.

Zaujaly vás naše služby v oblasti české a mezinárodní patentové ochrany, ochranných známek a užitných vzorů?